راهبند اتوماتیک پارکینگ

By |2022-01-18T20:09:18+00:00می 19th, 2020|Categories: راهبند|Tags: |

راهبند اتوماتیک پارکینگ طراحی شده برای اتوماسیون و محافظت: در اینجا شعاری است که QUIKO برای ایجاد محدوده محصولات ICARUS ، PARKY و CENTURION استفاده کرده است. هر یک از آنها راه حل خاصی مانند راهبند پارکینگ (Automatic parking barrier)را در مدیریت پارکینگ و مدیریت مناطق شهری ارائه می دهند. راهبند اتوماتیک پارکینگ ICARUS خط کاملی [...]