Project Description

از سقف برقی برای ایجاد سایه و جلوگیری از ورود باران و برف به فضایی مشخص استفاده می شود . تفاوت سقف برقی با سایبان برقی در ابعاد تولید و استفاده از آن است . سقف برقی را میتوان در ابعاد خیلی بزرگتر و به صورت یکپارچه تولید  نصب و استفاده کرد . پارچه سقف برقی در رنگهای مختلف بنا به درخواست مشتری قابل نصب بر روی سقف برقی است .