Project Description

از سایبان برقی و دستی برای ایجاد سایه و جلوگیری از ورود باران و برف به فضایی مشخص استفاده میشود. سایبان برقی و دستی در ابعاد مختلف نسبت به فضای مورد نظر تولید میشود و همچنین پارچه سایبان در رنگهای مختلف بنا به درخواست مشتری قابل نصب بر روی سایبان می باشد.