Project Description

از راهبند بوم دار برای کنترل ورودی پارکینگهای عمومی و شخصی و پارکینگ مجتمع های مسکونی و اداری که تردد بالایی دارند استفاده میشود . از راهبند آکاردئونی برای کنترل ورودی های خاص که عرض بازشوی زیادی نیاز دارند استفاده می شود . از راهبند آکاردئونی برای مسدود کردن تمام مسیر ورودی و همچنین با انتخاب ارتفاع دلخواه جهت مسدود کردن مسیر میتوان استفاده کرد.