بنابراین، درب های اتوماتیک چقدر باید باز باشند؟ برای درهایی که تمام اتوماتیک هستند (که از سنسورها برای باز شدن خود استفاده می کنند)، مدت زمانی که درها باید باز بمانند بین 2.0-3.2 ثانیه است