درب بازکن های اتوماتیک از برق برای تغذیه موتور داخل واحد برای باز کردن درها استفاده می کنند. وقتی فشار داده می شود، محرک یک سیگنال الکتریکی می فرستد که به اپراتور می گوید در را باز کند. سایر سخت افزارهای الکتریکی روی دهانه باید به سیستم متصل شوند تا به درستی عمل کنند.